Polityka prywatności Nowalijka

Klauzula informacyjna dla użytkowników strony internetowej

 

Szanowni Państwo 

 

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: ”RODO”), a także ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w związku z tym zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Piotr Wychowałek F.H. ”NOWALIJKA” Gospodarstwo Ogrodnicze „NOVITA” z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (97-300) przy ul. Życzliwej 17 działający pod NIP 7711433547, (zwany dalej jako „administrator danych”).

Przetwarzamy Państwa dane w związku z wykonywaniem zawartej umowy, intencją zawarcia umowy, bądź realizacją złożonego zamówienia, a także obsługi gwarancyjnej i posprzedażowej. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na określone rodzaje przetwarzania danych, mogą Państwo w każdej chwili cofnąć ją ze skutkiem w przyszłości. Takie cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

 

  • zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 
  • wymogi kontraktowe – tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ( art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), np. realizacja uprawnień z tytułu rękojmi,
  • uzasadnione interesy administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności może to być marketing bezpośredni produktów lub usług – (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dochodzenie roszczeń.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń
z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, zwłaszcza obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

 

Od 25 maja 2018 r. przysługują Państwu nowe prawa takie, jak: prawo dostępu do danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do ich poprawiania, prawo do żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Nowe prawo umożliwia także Państwu wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, dane osoby do kontaktu, numeru telefonu, adresu e-mail, nr NIP. Źródłem pochodzenia danych jest klient, który zawarł umowę z administratorem.

 

Podane przez Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

 

Dane osobowe bez wyraźnej, odrębnej zgody nie będą przekazywane do państw trzecich spoza UE, do podmiotów przetwarzających dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane osobowe mogą być powierzone podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

 

Administrator danych dąży do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków fizycznych, technicznych i organizacyjnych, a także, aby zabezpieczyć dane przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.  

 

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Image
Image
© 2020 Nowalijka, All Right Reserved